fbpx

PowerJan

Email: brno@powerjan.eu

Tel: +420 731 680 529

Web: www.powerjan.eu

(dále i „Power JAN“)

Čl. I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě registrace na platformě Power JAN a Smlouvy o pronájmu baterií uzavřené distančně prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na powerjan.eu, nebo prostřednictví aplikace Power JAN mezi poskytovatelem, pronajímatelem, tj. obchodní společností Charge Solutions s.r.o., IČ: 19727887, se sídlem Brno, Příkop 843/4, 60200, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 135827 a klientem či nájemcem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek Poskytovatele umístěné na výše uvedené adrese powerjan.eu a v aplikaci Power JAN a s tím související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat individuálně mezi poskytovatelem a klientem. Tato odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí poskytování služby a Nájemní smlouvy, jakož i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.

 

Čl. II.
DEFINICE POJMŮ

 1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. Poskytovatelem, Pronajímatelem nebo podnikatelem se rozumí obchodní společnost Charge Solutions s.r.o., IČ: 19727887, se sídlem Brno, Příkop 843/4, 60200, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 135827, ve smyslu § 2201 a násl. občanského zákoníku.
 3. Nájemcem nebo Klientem se rozumí fyzická či právnické osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Nájemní smlouvu ve smyslu § 2201 a násl občanského zákoníku, popřípadě využívá aplikace Poskytovatele.
 4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá smlouvu s Poskytovatelem pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 5. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
 6. Webovým rozhraním se rozumí Portál provozovaný na internetové adrese  powerjan.eu
 7. Aplikací se rozumí aplikace Power JAN

 

Čl. III.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Klienta provedené na Webové stránce nebo Aplikaci může Klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Klient provádět poptávky a objednávky k pronájmu zařízení (tedy elektronických zařízení a power bank) poskytovaného Poskytovatelem (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to Webová stránka nebo Aplikace umožňuje, může Klient provádět pronájmy zařízení též bez registrace z webového rozhraní Poskytovatele.
 2. Při registraci v Aplikace a na Webové stránce a při pronájmu Zařízení je Klient povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Klient při jakékoliv změně těchto údajů povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu a při Pronájmu Zařízení považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, popřípadě jinou ochranou Aplikace (např. zabezpečením zařízení v němž je Aplikace instalována). Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a do Aplikace, stejně tak je povinen chránit zařízení s nainstalovanou Aplikací a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.
 4. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu a Aplikace třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z uzavřené Smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet a Aplikace nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Čl. IV.
UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY A CENY

 1. Webové rozhraní Poskytovatele a Aplikace obsahuje seznam míst a zařízení k pronájmu nabízené Poskytovatelem, a to včetně uvedení parametrů a cen jednotlivého nabízeného zařízení. Ceny nabízených zařízení jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Nabídka pronájmu zařízení a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní a Aplikaci, kdy poskytovatel upozorňuje, že ceny se mohou lišit v závislosti na čase a místě. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, popřípadě předplatného.
 3. Nabídku na uzavření Nájemní smlouvy učiní Klient prostřednictvím Aplikace a to tak, že po stažení Aplikace se zaregistruje v Aplikaci, najde nejbližší stanici se zařízeními na mapě, nascanuje QR kód Stanice a po odemknutí Zařízení (baterie) prostřednictvím Aplikace vyjme Zařízení, kdy cena pronájmu je hrazena buď z platební karty, nebo prostřednictvím předplatného.
 4. Nájemní smlouva končí vrácením zařízení, které Klient provede tak, po přihlášení do Aplikace vyhledá nejbližší volnou stanici se zařízeními na mapě, zkontroluje, zda je stanice zapojena do sítě a vloží pronajaté zařízení do volného slotu ve stanici.
 5. Klient bere na vědomí, že doba a cena pronájmu je zobrazena vždy v Aplikaci po nascanování QR kódu na Stanici, přičemž po seznámení se s cenou si můžete zařízení pronajmout. Po skončení pronájmu obdrží Klient daňový doklad za uhrazenou cenu pronájmu na svoji emailovou adresu uvedenou v registraci do Aplikace.
 6. Smluvní vztah mezi Poskytovatele a Klientem vzniká přijetím objednávky (akceptací), na základě, níž si Klient může vyjmout pronajaté Zařízení.
 7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Nájemní smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

 

Čl. IV.
PŘEDPLATENÉ A PLATEBNÍ METODY

 1. Klient může hradit pronájmy dílčím způsobem, či může využít předplatného dle aktuální nabídky Poskytovatele. Poskytovatel má právo měnit podmínky a výši předplatného, o čemž musím předem Klienta upozornit a poskytnout mu lhůtu pro ukončení předplatného. V případě, že klient v poskytnuté lhůtě předplatné neukončí, je toto považováno za souhlas s novými podmínkami a výší předplatného.
 2. Klient hradí vždy výhradně skrze platební kartu uloženou v Aplikaci.
 3. Poskytovatel je oprávněn při registraci a před pronájmem zařízení strhnout platbu ve výši 10,- Kč z platební karty Klienta pro ověření platební karty k úhradě pronájmu zařízení (popřípadě předplatného), které bude vráceno Klientovi nejpozději do 30 dnů.
 4. V případě dlouhodobého pronájmu a nevrácení zařízení, je klientovi účtován pronájem v maximální délce 10 dní (240 h), kdy po překročení této lhůty zůstává Zařízení Klientovi jako dárek od Poskytovatele. V případě, že Klient nemá zájem o Dárek, může Zařízení vrátit zpět do Stojanu na nejbližším místě.

 

Čl. V.
PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient je povinen dodržovat tyto obchodní podmínky.
 2. Pronájmem Zařízení (Baterie) je Klient jeho výhradním uživatelem a nese veškerou odpovědnost za Zařízení, zejména jeho nepoškození, neporušení atd.
 3. Klient bere na vědomí, že Baterie a Zařízení je výhradním vlastnictvím Poskytovatele.
 4. Klient není oprávněn pronajaté Zařízení (Baterii) nabíjet ani nijak doplňovat její kapacitu. Zařízení jsou dobíjena výhradně ve Stanicích Poskytovatele. Za poškození zařízení či úrazy vzniklé z dobíjení Zařízení je Klient odpovědný.
 5. Klient nesmí Zařízení rozebírat, upravovat, měnit její vnější vzhled (například ucpání a deformace otvoru, pokreslení, poškrábání, promáčknutí, nebo polepení samolepkou), opravovat Zařízení či jej poškozovat.
 6. Klient je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Poskytovateli jakoukoli nehodu, poškození Zařízení, odcizení Zařízení či jeho ztrátu. Klient je dále povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Poskytovateli jakýkoliv úraz způsobený Zařízením.
 7. Klient je povinen při převzetí Zařízení toto vzhledově překontrolovat a pokud zjistí jakékoliv poškození ji ihned vrátit do Stanice a toto poškození nahlásit Poskytovateli. Pokud není zařízení Klientem vráceno do 2 minut od počátku Pronájmu, je pronajaté Zařízení považováno za bezvadné.
 8. Klient je povinen při převzetí Zařízení překontrolovat úroveň nabití Zařízení (baterie) a ujistit se, že správně funguje. Pokud Klient zjistí, že Zařízení není dostatečně nabito je povinen Zařízení ihned vrátit do Stanice. Pokud není zařízení Klientem vráceno do 2 minut od počátku Pronájmu, je pronajaté Zařízení považováno za bezvadné.
 9. Klient je povinen vrátit Zařízení ve stejném stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím ke snížení zbývající úrovně nabití Zařízení.  
 10. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel negarantuje provozní schopnost Zařízení, tedy úroveň nabití Zařízení v okamžiku zahájení Pronájmu a její výkonnost.
 11. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel negarantuje rychlost úbytku kapacity energie v Zařízení, která se může lišit na provozních a vnějších podmínkách.
 12. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel negarantuje dobu, po kterou je možné Zařízen používat, než se vybije, kdy může dojít k vybití Zařízení v průběhu jeho pronájmu, a to i před požadovanou úrovni nabití zařízení uživatele.
 13. Klient je povinen po zjištění závady a pochybnosti o bezvadném stavu Zařízení toto přestat okamžitě používat a toto zjištění bez zbytečného odkladu nahlásit Poskytovateli. V případě porušení této povinnosti nese Klient veškerou odpovědnost za případné následky a nároky třetích osob, včetně odpovědnosti za poranění osob.
 14. Klient odpovídá za ztrátu a odcizení Zařízení, pokud k tomuto dojde v průběhu pronájmu. Klient se zavazuje v případě ztráty či odcizení Zařízení k náhradě škody dle ceníku Poskytovatele.
 15. Klient nesmí Zařízení Poskytovatele používat k reklamním účelům bez písemného souhlasu Poskytovatele.
 16. Klient bere na vědomí, že počet Zařízení je omezený a jejich dostupnost nemusí být zaručena.
 17. Klient bere na vědomí, že každý Stojan nemusí být dostupní 24/7.
 18. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel může omezit počet současně pronajatých Zařízení
 19. Klient není oprávněn vůči Poskytovateli uplatnit zádržné právo, ani převést pohledávku na třetí osobu
 20. Webové rozhraní Poskytovatele a Aplikace obsahuje seznam míst a zařízení k prodeji Poskytovatelem, a to včetně uvedení parametrů a cen jednotlivého nabízeného zařízení. Ceny nabízených zařízení jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

 

Čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je povinen dodržovat tyto obchodní podmínky.
 2. Poskytovatel má zájem zajistit bezchybný provoz stojanů s dostatkem Zařízení k pronájmu
 3. Poskytovatel je povinen pečovat o Zařízení k pronájmu.
 4. Klient bere na vědomí, že pokud bude vrácené Zařízení poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Poskytovateli vůči Klientovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Klient výslovně souhlasí, aby si Poskytovatel v případě jemu vzniklé škody tuto škodu započetl vůči plnění Klientovi anebo si strhl přímo z registrované platební karty Klienta

 

 

Čl. VII.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, LICENCE

 1. Webové rozhraní, Aplikace, zdrojové kódy, Logo společnosti a know-how jsou duševním vlastnictví Pronajímatele a Klient je pouze oprávněn využívat služby Poskytovatele.
 2. Klient není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele užívat duševní vlastnictví Poskytovatele.
 3. Klient není oprávněn porušovat práva duševního vlastnictví Poskytovatele

 

Čl. VIII.
ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Poskytovatel je oprávněn k jednostranné změně těchto obchodních podmínek, kdy je však povinen Klienta předem na změnu obchodních podmínek upozornit a dát mu lhůtu k ukončení používání Aplikace a služeb Poskytovatele.
 2. Další používání aplikace po oznámení změn a uběhnutí lhůty pro ukončení lhůty k používání aplikace se má za to, že Klient se změnou obchodních podmínek souhlasí.

 

Čl. IX.
INFORMACE PRO KLIENTA A SPOTŘEBITELE

 1. Pokud je Klient spotřebitelem, bere na vědomí, že je uzavírán typ Smlouvy, kdy není spotřebiteli dle zákona umožněno odstoupit od Smlouvy o pronájmu do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv od Smlouvy o pronájmu odstoupit.
 3. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z této Smlouvy či Smlouvy o pronájmu dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách coi.cz.
 4. Poskytovatel informuje Klienta, že dozorovým orgánem na úseku ochrany spotřebitele je Česká obchodní inspekce, internetové stránky coi.cz.

 

Čl. X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a dalších smluv s touto smlouvou souvisejících se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice, kterým je Okresní soud Brno-město.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 03.12.2023