fbpx

PowerJan

OBUŠOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

TENTO DOHODA URČUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽEB “POWER JAN”

Služba “Power JAN” spočívá v možnosti pronájmu elektronického vybavení, vnějšího akumulátoru a veškerého příslušenství Power JAN připojeného k němu registrovanými zákazníky prostřednictvím mobilní aplikace nainstalované v mobilním zařízení zákazníka.

Službu “Power JAN” nabízí v Rumunsku společnost ENAIZOBOLS S.R.L., právnická osoba rumunského původu, jednající v souladu s rumunským právem, se sídlem v Mun. Bukurešť, Sektor 2, Șos. Colentina č. 16, Bl. A5, ap.B44, Sektor 2, IČ 43355090 a registračním číslem u Obchodního rejstříku J40/15888/2020 (“Společnost”, “Dodavatel”).

Vaším používáním Služeb nebo Aplikace jakýmkoli způsobem, celým nebo částečným, při přístupu k aplikaci a přijetí Podmínek použití budete právně vázáni ke Společnosti. Vaše přístup k službám “Power JAN” bude považován za vaše plné a bezvýhradné přijetí Všeobecných podmínek, Zásad ochrany osobních údajů a Oznámení o zpracování osobních údajů. Služby (“Služby”), poskytované Společností, zahrnují:

(1) Mobilní aplikaci Power JAN a související webovou stránku,
(2) Přenosné akumulátory Power JAN (“Akumulátor” nebo “Akumulátory”)
(3) Všechno další údržbové zařízení, personál, služby, aplikace, webové stránky a informace poskytované nebo dostupné prostřednictvím Power JAN.

Tato Dohoda, spolu se všemi aktualizacemi, dodatky, dalšími podmínkami a všemi našimi pravidly a politikami, dohromady tvoří tuto Dohodu mezi vámi (jako “Spotřebitel”, “Uživatel”, “Zákazník”) a Společností.

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRONÁJEM A POUŽITÍ AKUMULÁTORŮ

1.1. Spotřebitel je jediným zodpovědným uživatelem

Společnost a Uživatel jsou jedinými stranami této Dohody. Uživatel je jediným nájemcem a nese výlučnou odpovědnost za dodržování všech podmínek obsažených v této dohodě. Pronajímáním vybavení je Spotřebitel jediným uživatelem a nese veškerou odpovědnost za zachování integrity Produktu. V případě, že Spotřebitel umožní třetím stranám používat aktivovanou baterii na jednom z míst Power JAN, takové použití musí být v souladu s těmito podmínkami a Spotřebitel je výhradně zodpovědný za prosazování těchto podmínek u osoby, které dovolil použití baterie.

1.2. Baterie je výhradní vlastnictví společnosti POWER JAN

Bez ohledu na ustanovení článku 2.3 souhlasí Uživatel s tím, že Baterie a veškeré zařízení Power JAN k ní připojené zůstává vždy výhradním vlastnictvím Power JAN.

-Rozbíjení, pozměňování, úpravy vnějšího vzhledu, opravy nebo poškození Baterie, jakékoliv části Baterie nebo jiného zařízení Power JAN je zakázáno.

-Žádné nálepky (nálepky) nesmí být pozměněny, odebrány nebo přilepeny na baterii.

-Použití vnějších baterií nebo jiného zařízení Power JAN v reklamě nebo pro jiné obchodní účely bez písemného svolení od Power JAN je zakázáno.

1.3. Provozní doba vnější baterie a dostupnost baterií

Počet baterií je omezen a dostupnost baterií není nikdy zaručena.

Uživatel se zavazuje dodržovat nájemní podmínky stanovené v této dohodě v dobré víře.

1.4. Omezení

Modifikace a/nebo neoprávněný přístup k službám Power JAN jinak než je stanoveno v této dohodě je zakázán.

Je zakázáno používat služby Power JAN, Baterie a Aplikaci jakýmkoli způsobem jiným než je stanoveno v této dohodě.

Pro účely této dohody a zejména pro článek 1.7 těchto Všeobecných obchodních podmínek uznáváte, že zákaz manipulace zahrnuje, ale není omezen na: jakékoli kresby, díry, škrábance, výrony nebo úpravy vnější baterie pronajaté na základě této dohody.

1.5. Hlášení poškození nebo nehod
Uživatel se zavazuje neprodleně oznámit Společnosti jakýkoliv incident, poškození, včetně osobního zranění nebo odcizené nebo ztracené baterie. Pokud dojde k incidentu s osobním zraněním, poškozením majetku nebo odcizením baterie, musí Uživatel incident oznámit Společnosti nejpozději do 24 hodin telefonicky na číslo +40752180088 nebo e-mailem: office@powerjan.eu. Uživatel souhlasí s tím, že po dobu pronájmu nese pronajatou vnější baterii na vlastní riziko a je proto zodpovědný za jakékoliv nevhodné užití, následky, nároky, žádosti, žaloby, ztráty, škody, zranění, náklady a výdaje, pokuty nebo platby jakéhokoli druhu nebo jakékoli povahy týkající se baterie, dokud produkt zůstává pod jeho odpovědností.

1.6. Pokuty

Uživatel souhlasí s tím, že zaplatí všechny pokuty, poplatky, penále, soudní náklady a/nebo jakékoliv jiné poplatky, které Společnost utratí v důsledku zneužití vnější baterie Uživatelem nebo v důsledku porušení jakéhokoliv zákona, pravidla, nařízení a/nebo nařízení při používání Služeb.

Všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním této dohody nebo její interpretací budou strany řešit smírně, jinak budou předány příslušným soudům, jak stanoví platný právní předpis.

1.7. Zodpovědnost Uživatele za použití baterie a škody

Uživatel je povinen vrátit baterii Společnosti ve stejném stavu, v jakém byla pronajata. Uživatel dále souhlasí s tím, že pokus o nabíjení baterie jinými prostředky než nabíjecí stanicí provozovanou Společností bude proveden na vlastní nebezpečí Uživatele a Power JAN za

žádných okolností nepřevezme odpovědnost za jakékoli škodlivé následky, finanční, fyzické nebo jiné v důsledku toho.

1.8. Baterie

Baterie jsou elektrická zařízení, která vyžadují pravidelné nabíjení pro správnou funkci. Uživatel souhlasí s tím, že baterie bude používat bezpečným a rozumným způsobem, s ohledem na to, že se jedná o elektrickou baterii, a měl by mít na paměti všechny omezení a požadavky s nimi spojené.

Uživatel rozumí a souhlasí s každým následujícím:

– Stupeň nabití zbylý v baterii klesne s použitím baterie, a s klesajícím stupněm nabití baterie může klesnout (nebo přestat úplně).

– Stupeň nabití baterie v době, kdy uživatel začne pronajímat nebo používat baterii, není zaručen a může se lišit s každým použitím.

– Rychlost ztráty výkonu baterie během používání baterie není zaručena a bude se lišit v závislosti na baterii, provozních podmínkách, povětrnostních podmínkách a dalších faktorech.

– Je odpovědností uživatele zkontrolovat stav nabití baterie a zajistit, že baterie funguje správně před zahájením používání baterie.

– Doba, po kterou může uživatel baterii používat, než dojde k vybití, není nikdy zaručena.

– Baterie se může vybít a přestat fungovat kdykoli během pronájmu uživatele, včetně před dosažením požadovaného úrovně dobíjení zařízení uživatele.

– Pokud dojde k vybití baterie během pronájmu, uživatel vrátí baterii v souladu se všemi podmínkami této dohody. Pokud dojde k nehodě kvůli vybití baterie, Společnost nebude nést odpovědnost.

1.9. Jak pronajmout baterii.

1. Stáhněte si mobilní aplikaci Power JAN z Google Play nebo App Store.

2. Zaregistrujte se v aplikaci.

3. Připojte bankovní kartu k platbě za pronájem.

4. Na mapě aplikace najděte nejbližší stanici.

5. Skenováním QR kódu na stanici získejte baterii.

6. Vezměte si baterii ze stanice.

1.10. Jak vrátit baterii.

1. Na mapě aplikace najděte nejbližší stanici.

2. Získejte pokyny a dostanete se na stanici.

3. Vložte baterii do volného slotu na stanici.

Pokud časovač nepřestane běžet po 30 sekundách, zkontrolujte své internetové připojení a obnovte stránku, pokud to nepomůže, kontaktujte podporu.

2. PLATBY A POPLATKY

2.1. Poplatky

Uživatel může baterii používat na základě platby za každé použití (“Použití” znamená odemčení baterie prostřednictvím mobilní aplikace Power JAN a její použití až do jejího vrácení na stanici Power JAN pro skladování/nabíjení) nebo jinak v souladu s cenovou strukturou popsanou v mobilní aplikaci Power JAN nebo na webové stránce. V každém případě mohou být poplatky podléhající příslušným daním a dalším místním vládním poplatkům, které může vybírat a inkasovat společnost. Společnost bude účtovat Uživateli (prostřednictvím bankovní karty a/nebo kreditní/debetní karty a/nebo jakékoliv jiné platební metody nabízené během procesu přihlášení) částku poplatků popsaných v této dohodě.

2.1. Promokódy

Uživatel může využívat pouze slevové kódy (slevy) prostřednictvím aplikace Power JAN. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit slevy. Slevy nesmějí být převedeny z jednoho uživatele na druhého a/nebo jakkoli obchodovány.

2.2. Maximální doba pronájmu a cenová politika

Informace o době pronájmu a sazbách lze nalézt na webových stránkách společnosti na adrese www.powerjan.ro a v aplikacích Power JAN pro iOS a Android před jakýmkoli pronájmem nebo v souladu s touto dohodou, následovně:

Cena služby se liší v závislosti na místě a městě. Chcete-li zjistit přesnou cenu, naskenujte prosím QR kód na stanici. Po seznámení se s cenami budete moci pronajmout baterii.

Náklady na vnější baterii – 250 RON – Pokud se vám baterie líbí a nechcete ji vrátit, můžete ji zakoupit a používat ji jako standardní baterii.

Neomezený měsíční předplatný – 29 RON – Měsíčně si můžete pronajmout baterie neomezeně, současně však můžete pronajmout pouze jednu baterii, vrátit ji na terminál a okamžitě si můžete vzít další baterii. Postup můžete opakovat neomezeně každý měsíc.

Neomezený roční předplatný – 290 RON – Ročně si můžete pronajmout baterie neomezeně, zaplatit 10 měsíců a získat 2 měsíce používání zdarma, současně však můžete pronajmout pouze jednu baterii, vrátit ji na terminál a okamžitě si můžete vzít další baterii. Postup můžete opakovat neomezeně každý rok.

GOLD předplatný – 370 RON – Ročně si můžete pronajmout baterie neomezeně, současně však můžete pronajmout 3 baterie, vrátit je na terminál a okamžitě si můžete vzít další baterie. Postup můžete opakovat neomezeně každý rok.

* Všechny ceny zahrnují DPH.

Zrušení žádosti o pronájem je povoleno v prvních 5 minutách po odemčení baterie, aniž by byl za použití baterie v této době účtován poplatek. Pokud baterie nebyla vrácena během uvedeného bezplatného období (5 minut po odemčení), další použití služby se považuje za akceptované podle stanovených cen.

Maximální doba pronájmu vnější (přenosné) baterie je 90 dnů.

Uživatel souhlasí s tím, že je plně zodpovědný za čas povolený k použití baterie a že baterie bude po této době zablokována.

Baterie, které nejsou vráceny do maximální doby pronájmu, budou považovány za zakoupené Uživatelem za cenu 250 RON.

2.3. Platné platební metody

Aby byl Uživatel zaregistrován a mohl používat Služby, musí v aplikaci Power JAN poskytnout platnou platební metodu přijímanou prostřednictvím nástrojů pronájmu Power JAN. Uživatel zastupuje a zaručuje společnosti, že je oprávněn používat jakoukoli platební metodu uvedenou v aplikaci Power JAN. Uživatel uděluje společnosti povolení k účtování příslušné karty nebo účtu za všechny poplatky, které vzniknou Uživateli. Všechny platby podléhají příslušným prodejním daním a dalším místním vládním poplatkům, které může společnost účtovat a vybírat.

Pokud Uživatel nesouhlasí s něk

terými svými platbami, musí kontaktovat společnost do 10 pracovních dnů od konce měsíce s litigovanou platbou a poskytnout veškeré informace nezbytné k identifikaci litigované platby, jako je datum Použití a přibližná začátek a konec Použití spojené s účtovanou částkou. Uživatel souhlasí, že bude společnost neprodleně informovat o jakýchkoli změnách v platební metodě.

2.4. Platební vzorec

Platební schéma pro používání Služeb je k dispozici na www.powerjan.ro a v aplikaci Power JAN před jakýmkoli pronájmem.

Uživatel rozumí a souhlasí s tím, že výše uvedené sazby mohou být společností jednostranně změněny kdykoli nebo od času k času podle vlastního uvážení v souladu s článkem 13 této dohody.

Po odemčení baterie bude Uživateli na začátku pronájmu účtována částka ve výši 0,10 RON jako záruka/peněžitá jistota. Doba vrácení zálohy může trvat od jednoho dne do 30 dnů, v závislosti na bankovním vydavateli karty (banka Uživatele).

3. DALŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ

3.1. Bezpečnostní kontrola

3.1.1 Pokud uživatel kdykoli, ať už před, během nebo po pronájmu jakékoli baterie, zjistí jakoukoli vadu nebo zaznamená jakýkoli jiný potenciálně nebezpečný stav jakékoli baterie, ať i jen velmi malý, nesmí baterii používat. Pokud již baterii používá, uživatel musí okamžitě přestat používat baterii a/nebo služby, pokud má jakékoli obavy o její bezpečnost.

3.1.2. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit vadu nebo poruchu baterie společnosti Power JAN do prvních 5 minut používání.

3.1.3. Uživatel je povinen dohlížet na baterii po celou dobu jejího používání a zasáhnout vždy, když zaznamená potenciálně nebezpečný stav.

3.1.4. Pokud uživatel nepostupuje striktně podle výše uvedených požadavků, bude plně a zcela odpovědný za veškeré důsledky, nároky, požadavky, důvody k jednání, ztráty, závazky, škody, zranění, náklady, penále, soudní náklady a/nebo platby jakéhokoli druhu nebo jakéhokoli druhu, předvídatelné nebo nepředvídatelné, známé nebo neznámé, s následným odškodněním za způsobené následky.

3.2. Ztráta nebo krádež baterie

Baterie může být považována za ztracenou nebo odcizenou, pokud skutečnosti, okolnosti a důkazy nasvědčují tomu, že data a události jsou pravdivé.

Společnost a Vy jako uživatel souhlasíte s tím, že poslední uživatel baterie bude zodpovědný za ztrátu nebo krádež baterie, pokud skutečnosti a okolnosti neukazují opak. Pokud společnost na základě předložených důkazů uzná, že baterie byla ztracena nebo odcizena, společnost má právo přijmout všechny opatření, která považuje za vhodná (včetně, ale nejen, vůči poslednímu uživateli baterie nebo jinak), včetně, ale ne omezeně na získání náhrady a další vhodné kompenzace nebo škody a podání zprávy příslušným orgánům. Uživatel souhlasí s tím, že data generovaná systémem aplikace Power JAN jsou konečným důkazem toho, jak dlouho byla baterie používána uživatelem. Uživatel souhlasí s tím, že ztrátu nebo krádež baterie oznámí společnosti okamžitě nebo co nejdříve.

3.3. Omezení dostupnosti služeb Power JAN

Společnost se snaží poskytovat služby 365 dní v roce, ale nezaručuje, že budou služby k dispozici kdykoli, protože nepředvídatelné události nebo jiné okolnosti mohou bránit jejich poskytování. Přístup k službám závisí také na dostupnosti baterií. Společnost nezaručuje dostupnost žádné služby ani dostupnost ž

ádné baterie kdykoli a to i tehdy, pokud je baterie označena jako dostupná v mobilní aplikaci.

3.4. Přístupová licence

Pokud budete přísně dodržovat tento smluvní vztah, společnost Vám poskytuje omezenou, odvolatelnou, neexkluzivní, nepřenosnou licenci na přístup a použití služeb nebo jejich obsahu. Tato licence nezahrnuje: jakýkoli prodej nebo komerční použití služeb nebo jejich obsahu; jakékoliv sbírání a používání jakýchkoli produktů, popisů nebo cen; jakékoliv odvozené použití služeb nebo jejich obsahu; jakékoliv stahování nebo kopírování informací o účtu pro prospěch jiného obchodníka; nebo jakékoli použití datových těžebních, robotických, cookie nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat. Kromě toho, pokud není výslovně povoleno tímto smluvním vztahem, služby a/nebo jakákoliv jejich složka nesmí být reprodukovány, prodávány, znovuprodávány, cíleny nebo jinak zneužity jiným způsobem, než je uvedeno v tomto smluvním vztahu, a to bez písemného souhlasu společnosti. Jakékoliv neoprávněné použití automaticky ukončuje povolení a/nebo licence udělené společností.

3.5. Autorská práva a vlastnictví

Veškerý obsah zobrazený nebo zobrazovaný ve službách, včetně, ale ne omezeně, textu, grafiky, fotografií, obrazů, pohyblivých obrazů, zvuku a ilustrací (“obsah”), je vlastněn společností, jejími licencianty, dodavateli, zástupci a/nebo poskytovateli obsahu. Všechny prvky služeb, včetně, ale ne omezeně, celkového designu a obsahu, jsou chráněny zákonem o duševním vlastnictví, autorským právem, morálními právy, ochrannou známkou a dalšími právy duševního vlastnictví. Služby lze používat pouze pro účely, pro které jsou služby k dispozici. Pokud není povoleno autorským právem, nemůžete modifikovat žádný z materiálů a nesmíte kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla z, přenášet nebo prodávat jakékoli informace nebo díla obsažená v těchto službách. Kromě toho jste odpovědní za získání povolení před opětovným použitím jakéhokoli chráněného materiálu, který je k dispozici ve službách Power JAN. Budete dodržovat všechny příslušné národní a mezinárodní zákony, statuty, nařízení a předpisy týkající se Vašeho používání služeb. Služby, jejich obsah a všechna související práva zůstávají výhradním majetkem společnosti nebo jejích licenciantů, dodavatelů, zástupců a/nebo poskytovatelů obsahu, pokud není výslovně stanoveno jinak. Neodeberete ž

ádné autorské právo, ochrannou známku nebo jiné vlastnické upozornění z materiálů nalezených v seznamu služeb Power JAN.

3.6. Ochranné známky bez schválení

Všechny ochranné známky, služební značky a obchodní názvy společnosti a těch, které jsou zde použity (včetně, ale ne omezeně, jména Power JAN, logo společnosti Power JAN, název služby, design služby a/nebo jakékoliv loga), dále jen “Značky”, jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Power JAN nebo jejích dceřiných společností, partnerů, dodavatelů nebo licenciantů. Není dovoleno používat, kopírovat, reprodukovat, znovupublikovat, nahrávat, odesílat, distribuovat ani upravovat ochranné známky Power JAN jakýmkoli způsobem, včetně reklamy nebo distribuce reklamních materiálů souvisejících se službami, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Power JAN. Nesmíte používat jméno Power JAN nebo jakýkoliv text, obrázky nebo symboly, které by podle názoru Power JAN mohly naznačovat podporu společnosti, v žádné (i) písemné nebo ústní reklamě nebo prezentaci, nebo (ii) brožuře, bulletinu, knize, nebo jiných písemných materiálech jakéhokoli druhu, bez předchozího souhlasu společnosti.

3.7. Registrace účtu a bezpečnost

Pro přístup ke službám budete muset vytvořit účet. K tomu budete muset (a) poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak je vyžadováno na registrační, přihlašovací nebo předplatné stránce služeb (takové informace jsou “registrační údaje”) a (b) udržovat a okamžitě aktualizovat Vaše registrační údaje tak, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete jakékoli nepřesné, nepravdivé, neaktuální nebo neúplné informace nebo má společnost důvodné důvody k podezření, že takové informace jsou nepřesné, nepravdivé, neaktuální nebo neúplné, společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit Váš přístup k službám a odmítnout jakékoliv současné nebo budoucí použití služeb (nebo jejich části). Jste odpovědní za bezpečnost a důvěrnost Vašeho hesla a účtu. Navíc jste odpovědní za veškeré aktivity, které probíhají pod Vaším účtem. Nezveřejňujte své informace o účtu nebo své uživatelské jméno a heslo třetí straně ani neumožněte třetí straně připojit se k službám s Vašimi informacemi o účtu. Souhlasíte, že nás okamžitě informujete o jakémkoliv neoprávněném použití Vašeho účtu nebo o jakémkoliv jiném porušení bezpečnosti, o kterém se dozvíte. Jste odpovědní za přijetí opatření a poskytnutí bezpečnostních opatření nejlépe odpovídajících Vaší situaci a zamýšlenému použití služeb. Máme právo poskytovat fakturační, účetní, obsahové nebo uživatelské záznamy a související informace v určitých situacích (jako např. v reakci na právní odpovědnost, právní postup, příkazy, předvolání nebo zatykač, nebo k ochraně našich práv, zákazníků nebo podnikání).

3.8. Politika zpětné vazby od uživatelů

Tam, kde společnost výslovně žádala zpětnou vazbu ne

bo komentáře, vás společnost povzbuzuje k tomu, abyste předkládali obsah (např. komentáře k blogovým příspěvkům, účast ve společenstvích, tipy atd.) k zvážení (dále jen “zpětná vazba uživatele”). Zpětná vazba uživatele zůstává duševním vlastnictvím jednotlivého uživatele. Tím, že zveřejníte obsah na našich webových stránkách, výslovně udělujete společnosti neexkluzivní, trvalou, neodvolatelnou, royalty-free, plně placenou, celosvětovou, plně sublicencovatelnou právo a licenci k použití, reprodukování, úpravě, adaptaci, publikování, překladu, vytváření odvozených děl z, distribuci, přenosu, provádění a zobrazování Vašeho obsahu a Vašeho jména, hlasu a/nebo podobizny obsažených ve Vaší zpětné vazbě uživatele, celé nebo zčásti, a ve kterékoli formě, médiu nebo technologii, ať už nyní známé nebo později objevené, včetně veškerého propagování, reklamy, marketingu, merchandisingu a jakýchkoli jiných vedlejších použití, včetně neomezeného práva sublicencovat tato práva. Jakákoli taková zpětná vazba uživatele je považována za nevěřejnou, a společnost nemá povinnost zachovávat v tajnosti žádné informace ve kterékoli formě obsažené ve zpětné vazbě uživatele.

3.9. Zpětná vazba od uživatelů neodpovídající normám

Společnost nepovzbuzuje nebo nepotřebuje zpětnou vazbu od uživatelů vznikající v důsledku jakéhokoli jednání, které: (i) může vytvořit riziko ztráty, fyzického nebo psychického zranění, emočního stresu, smrti, invalidity, fyzického nebo psychického zohavení, druhým osobám nebo jakémukoli zvířeti; (ii) může vytvořit riziko jiné ztráty nebo škody jakékoli osobě nebo majetku; nebo (iii) může tvořit trestný čin nebo delikt. Souhlasíte s tím, že jste se nepustili do žádného z výše uvedených činností v souvislosti s produkcí vaší zpětné vazby uživatele. Bez omezení výše uvedeného souhlasíte s tím, že s Vaším souhlasem nezpůsobíte emocionální stres ostatním, neponížíte ostatní (veřejně nebo jinak), neohrozíte nebo neohrozíte jiné, nevniknete na soukromý majetek bez povolení nebo se jinak nepouštíte do činnosti, která by mohla mít za následek zranění, smrt, majetkovou škodu a/nebo odpovědnost jakéhokoli druhu. Společnost zamítne veškerou zpětnou vazbu uživatele, která, jak se zdá, ve svém absolutním uvážení, taková činnost probíhá. Pokud j

ste oznámeni o přihlášení, které je podle názoru této smlouvy porušující některé ustanovení této smlouvy, společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, zda takový zásah nastal, a kdykoli bez předchozího upozornění odstranit veškerou takovou zpětnou vazbu z služeb.

3.10. Nevhodné materiály

Uživatelovi je zakázáno používat služby k zveřejňování nebo odesílání jakéhokoli nezákonného, porušujícího, hrozivého, pomlouvačného, urážlivého, sprostého nebo pornografického materiálu nebo jakéhokoli materiálu, který porušuje nebo neoprávněně používá duševní vlastnictví jiných nebo který by mohl představovat nebo podněcovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin nebo jinak porušovalo zákon. Souhlasíte také s tím, že zpětná vazba nebo zveřejňování nevyžádaných reklam nebo “spam” na nebo prostřednictvím služeb je výslovně zakázáno tímto smluvním vztahem. Kromě toho, pokud určíme, v našem absolutním uvážení, že jste porušili nebo pravděpodobně porušíte výše uvedené zákazy nebo jakákoliv platná pravidla nebo politiky týkající se tohoto smluvního vztahu, můžeme podniknout veškeré kroky, které považujeme za nutné k vyléčení nebo zabránění porušení, včetně, ale ne omezeně, zákazu vašeho používání služeb a/nebo okamžitého odstranění souvisejících materiálů ze služeb kdykoli a to bez předchozího upozornění. Budeme plně spolupracovat s jakýmkoli orgánem činným v trestním řízení nebo soudním rozhodnutím nebo předvoláním nebo zatykačem, které nás požádají nebo nás přímo nebo nepřímo uvedou, abychom zjistili totožnost osoby, která zveřejnila jakýkoliv takový materiál.

3.11. Přístup a zásah

Souhlasíte s tím, že nepoužijete žádného robota, vir nebo jiný automatizovaný prostředek k přístupu ke službám pro jakýkoliv účel bez našeho výslovného písemného souhlasu. Dále souhlasíte s tím, že nepoužijete žádný způsob, který by mohl na naši infrastrukturu kladení nereálného nebo nepoměrně velké zátěže v našem absolutním uvážení; zasáhnout nebo pokusit se zasáhnout do správného fungování webu nebo jakéhokoli činností prováděných v rámci služeb; nebo obejít jakékoli opatření, která můžeme použít k zabránění nebo omezení přístupu k službám.

3.12. Vztahy s třetími stranami

Občas mohou služby Power JAN obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou vlastněny, provozovány ani ovlád

ány společností nebo jejími dceřinými společnostmi. Všechny takové odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Pokud nepoužijete tyto odkazy, nebudete moci používat služby. Ani my, ani žádné z našich dceřiných společností nejsme odpovědni za obsah, materiály nebo jiné informace nacházející se na nebo dostupné z jiných webových stránek. Ani my, ani žádné z našich dceřiných společností nedoporučujeme, nezaručujeme ani neprovádíme žádná tvrzení nebo záruky ohledně jiných webových stránek, nebo jakéhokoli obsahu, materiálů nebo jiných informací nacházejících se na nebo dostupných z jiných webových stránek nebo výsledcích, kterých byste mohli dosáhnout použitím jakékoli jiné webové stránky. Pokud se rozhodnete používat jakékoliv jiné webové stránky propojené s nebo z služeb, děláte tak zcela na své vlastní riziko.

3.13. Prohlášení a záruky

Tímto zastupujete, že máte plnou právní kapacitu, tedy jste dosáhli věku 18 let, máte právo a pravomoc uzavřít tuto smlouvu, jste plně schopni a kompetentní plnit podmínky, ujednání a povinnosti této smlouvy a váš používání služeb je a bude v souladu se všemi platnými zákony. Zastupujete, že jste četli, chápete, souhlasíte a budete se řídit podmínkami této smlouvy. Dále prohlašujete a zaručujete, že vaše zpětná vazba od uživatele a všechny její prvky jsou: (a) výhradně vlastněny nebo ovládány vámi, máte předchozí písemný souhlas oprávněného vlastníka obsaženého v zpětné vazbě uživatele; a (b) použití společnosti vaší zpětné vazby uživatele, jak je popsáno nebo stanoveno v této smlouvě, nezpůsobí a nebude porušovat autorská práva, práva na ochranné známky, práva na veřejné mínění nebo jiná práva jakékoliv osoby nebo subjektu, porušit jakýkoliv zákon, předpis nebo právo jakéhokoli druhu, nebo jinak vést k jakémukoli žalovatelnému nároku nebo odpovědnosti, včetně, ale ne omezeně, práv na veřejné mínění a soukromí a pomluvy. Kromě toho budete výhradně zodpovědní za svou vlastní zpětnou vazbu od uživatele a důsledky jejího zveřejnění nebo publikace.

3.14. Omluva kvůli překážce

Ani společnost, ani vy nebudete zodpovědni za škodu nebo za zpoždění nebo selhání plnění v důsledku akcí nebo událostí mimo jejich rozumnou kontrolu, včetně, ale ne omezeně, nouzové situace, pandemie, požáru, blesku, výbuchu, poruchy nebo výpadku napájení, povodně nebo války.

Kromě dalších případů stanovených zákonem je

neprovedení odůvodněno do té míry, v jaké strana, která uplatňuje neprovedení, prokáže jednu z následujících okolností:

-jde o překážku uvedenou v odstavci 3.3 této smlouvy
-druhá smluvní strana vytvořila neprovedení povinnosti pro první stranu, včetně zpoždění nebo pozastavení provedení povinnosti první stranou.
-Neprovedení ze strany strany je ospravedlněno, pokud je způsobeno překážkou mimo její kontrolu a strana nemohla rozumně požadovat, aby překážku nebo její následky překonala nebo předešla.
-Kde povinnost vznikla z smlouvy nebo jiného právního aktu, neprovedení není ospravedlněno, pokud strana, která uplatňuje neprovedení, mohla při uzavírání takového právního aktu rozumně vzít v úvahu překážku.
-Pokud je překážka, která ospravedlňuje neprovedení, jen dočasná, bude ospravedlnění platit po dobu trvání překážky. Pokud však zpoždění přijme charakter zásadního neprovedení, druhá strana se může odvolávat na právní obranu založenou na takovém neprovedení.
-Pokud je ospravedlnění trvalé, povinnost zanikne. K tomu bude zaniknuta i odpovídající povinnost.
-Strana, která uplatňuje neprovedení povinnosti, má povinnost zajistit, aby druhá strana byla informována o překážce a jejích účincích na schopnost plnění do rozumné doby poté, co první strana věděla nebo měla vědět o těchto okolnostech. -Strana, která byla informována o neprovedení, má právo na náhradu škody za škodu způsobenou neobdržením takového oznámení.
-Překážka, která ospravedlňuje neprovedení povinnosti, nezbavuje stranu uplatňující neprovedení povinnosti povinnosti platby náhrady škody, pokud překážka vznikla po neprovedení povinnosti, pokud by druhá strana kvůli překážce nemohla stejně profitovat z plnění povinnosti.

3.15. Charakteristiky sítě

Služby mohou nabízet určité funkce a služby, které jsou k dispozici prostřednictvím vašeho mobilního zařízení. Tyto funkce a služby mohou zahrnovat schopnost přístupu k funkcím služeb a nahrávání obsahu do služeb, přijímání zpráv (včetně textových zpráv a SMS) od služeb a stahování aplikací na vaše mobilní zařízení (“Funkce sítě”). Operátor může naúčtovávat standardní poplatky za zprávy, data a další služby. Poplatky mohou být uvedeny na vašem mobilním účtu nebo mohou být odečítány z vašeho předplaceného účtu. Zkontrolujte svého operátora, abyste zjistili, jaké poplatky jsou k dispozici a kolik stojí. Pokud máte otázky k těmto záležitostem, obraťte se na svého operátora. Potvrďte, že jste aktuálním odběratelem a/nebo uživatelem telefonního čísla mobilního telefonu zaregistrovaného u služeb a oprávněného k účtování jakýchkoli poplatků za zprávy nebo data, které vám může váš operátor účtovat. Jste přísně zakázáni registrovat telefonní číslo mobilního telefonu, které není vaše. Pokud se zjistí, že poskytnuté informace jsou falešné nebo nepřesné, máme právo suspendovat nebo ukončit váš přístup ke službám a to kdykoli. Použití služeb uživatelem je zcela dobrovolné – Zároveň vás informujeme

, že jsme v neustálém vývoji, abychom zaručili pozitivní spotřebitelský zážitek z pronájmu přenosných baterií, orientovaný na zajištění: rychlosti, pohodlí a transparentnosti.

Souhlasíte s tím, že s ohledem na síťové funkce, ke kterým jste registrováni, vám můžeme zasílat komunikaci na vaše mobilní zařízení týkající se nás nebo jiných stran. Souhlasíte s tím, že nás budete informovat o jakýchkoli změnách vašich kontaktních údajů (včetně telefonního čísla) a aktualizujete svůj registrační účet v službách tak, aby se tyto změny odrážely.

Okamžitě nás informujte o jakémkoliv porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho mobilního telefonu. I když společnost nebude odpovědná za vaše ztráty způsobené neoprávněným použitím vašeho mobilního zařízení, můžete být odpovědní za ztráty společnosti nebo jiných osob v důsledku takového neoprávněného použití.

4. Ukončení členství 

Máte právo kdykoliv ukončit smlouvu po oznámení společnosti. Pro zrušení této smlouvy zašlete e-mail na následující adresu: office@powerjan.eu. Pokud ukončíte smlouvu: (i) Všechna vám udělená práva se okamžitě ukončí; (ii) Přestanete všechny služby využívat a/nebo přestanete používat externí baterie; a/nebo (iii) Budete povinni společnosti zaplatit veškeré neuhrazené a nezaplacené částky. Po ukončení ztratíte přístup ke všem službám.

Společnost si vyhrazuje právo na písemné oznámení (termín “písemný” zahrnuje e-mail) ukončit tuto smlouvu a/nebo pozastavit vaši přístup ke svým službám, pokud:

(a) Nedoplatíte společnosti žádnou částku, která ještě zůstává neuhrazena na základě této smlouvy a/nebo

(b) Porušíte podstatné ustanovení této smlouvy. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu přestane váš přístup k službám a jejich používání.

5. DŮVĚRNOST. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zveřejňováním osobních údajů také implicitně souhlasíte s níže uvedenou politikou ochrany soukromí a bezpečnosti.

Ochrana informací během zpracování vašich osobních údajů je hlavní obavou společnosti. Proto jsou všechna data shromážděná během používání služeb Power JAN zpracovávána v souladu s platnými právními předpisy v zemi, kde je tato stránka provozována, konkrétně v Rumunsku.

Použitím služeb Power JAN rozumíte a souhlasíte s tím, že veškeré osobní informace, které Power JAN shromažďuje a patří uživatelům, včetně jmen, adres, telefonních čísel, e-mailových adres, hesel, platebních údajů a dalších informací, budou společností uchovávány v souladu s jejich zásadami týkajícími se důvěrnosti a ochrany osobních údajů, za předpokladu, že:

(i) pokud existuje situace, kdy nemůžete poskytnout osobní údaje kompetentním úřadům, může společnost na své vlastní uvážení poskytnout těmto úřadům vaše jméno, adresu, telefonní číslo a další údaje,

(ii) pokud společnost obdrží žádost od soudu nebo jiné autority, společnost poskytne veškeré požadované informace v souladu s platným právem, a

(iii) společnost může zveřejňovat agregovaná a další data o vás v souladu s platným právem.

Společnost může rovněž poskytovat individuální údaje třetím stranám s vaším výslovným svolením (např. při účasti v průzkumu).

Poskytnutím osobních údajů vyjadřujete souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů společností Power JAN.

V souladu s požadavky zákona č. 677/2001 o ochraně osob s ohledem na zpracování osobních údajů a volný pohyb takových údajů, jak byl později novelizován, a zákona č. 506/2004 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací je společnost povinna spravovat osobní údaje, které nám poskytnete o sobě nebo o jiné osobě, bezpečně a pouze pro stanovené účely.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování požadovaných služeb a k zlepšení fungování naší aplikace.

Chcete-li využívat služby Power JAN, budete muset poskytnout určité osobní údaje. Vaše odmítnutí poskytnout tyto údaje nám znemožní používat služby Power JAN a provádět naše obchodní vztahy.

Informace, které nám poskytnete a které jsou zaznamenány, jsou určeny k použití operátorem a nejsou zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou situací stanovených platnými právními předpisy.

V souladu se zákonem č. 677/2001 máte právo na přístup k údajům, právo na zasahování do údajů, právo nebýt vystaven individuálnímu rozhodnutí a právo odvolat se k soudu. Současně máte právo námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a požádat o smazání údajů.

Společnost sbírá osobní údaje na webových stránkách a v aplikacích Power JAN za následujícími účely: ověření, odesílání a fakturace objednávek uživatelům, řešení stornací nebo problémů jakéhokoli druhu souvisejících s objednávkou nebo smlouvou, službami zakoupenými uživatelem; zajistit uživateli přístup k službě; odesílání newsletterů a/nebo pravidelných upozornění, výhradně v elektronickém formátu; kontaktování uživatele na jeho dobrovolnou žádost; kontaktování uživatele ve věcech vztahů s klienty; statistické účely.

Sbírané osobní údaje zahrnují:

● Jméno a příjmení

● Fotografie obsahující portrét uživatele

● E-mailovou adresu, identifikační číslo na Facebooku

● Telefonní číslo, adresu a další údaje pro fakturaci.

Společnost uchovává tyto údaje po dobu, kdy má uživatel aktivní účet na platformě.

9. Vaše práva podle Evropského nařízení o ochraně osobních údajů 216/679/EU jsou:

– Právo kdykoli odvolat udělený souhlas a zastavit zpracování údajů na zá

kladě vašeho souhlasu. Odvolání neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním, pro plnění smlouvy, splnění zákonné povinnosti nebo pro prosazování našich oprávněných zájmů.

– Právo na přístup – znamená, že máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje o vás a pokud ano, máte přístup k těmto údajům a informacím o způsobu zpracování těchto údajů.

– Právo na přenositelnost údajů – toto se týká práva obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu od nás, stejně jako práva nechat takové údaje přímo přenést jinému správci, pokud je to technicky možné.

– Právo na námitku – týká se vašeho práva námitky proti zpracování osobních údajů, pokud zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu správce. Pokud je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo zpracování prováděné na základě výslovného souhlasu, máte právo kdykoli námitku proti zpracování.

– Právo na opravu – znamená opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu. Oprava bude sdělena každému příjemci, kterému byly údaje zaslány, pokud to není nemožné nebo nepředstavuje nepřiměřené úsilí.

– Právo na vymazání údajů (“právo být zapomenut”) – znamená právo požádat o vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud platí jedno z následujících důvodů: údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány; odvoláte svůj souhlas a neexistuje jiný právní základ pro zpracování; podáte námitku proti zpracování a neexistují jiné oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly nezákonně zpracovány; osobní údaje musí být vymazány z důvodu plnění zákonné povinnosti; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti.

– Právo na omezení zpracování – lze uplatnit, pokud osoba uplatní námitku proti správnosti údajů na dobu nezbytnou k ověření správnosti údajů; zpracování je nezákonné a osoba námitku proti vymazání osobních údajů a požaduje omezení; pokud společnost již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale osoba je vyžaduje pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právního nároku; pokud osoba namítá proti zpracování po dobu, po kterou se ověřuje, zda oprávněné zájmy správce převažují nad zájmy osoby.

– Právo podat stížnost – stížnosti na zpracování osobních údajů mohou být adresovány Národnímu dohledovému úřadu pro zpracování osobních údajů. Chcete-li uplatnit tato práva a pokud máte další otázky ohledně této informace nebo týkající se použití osobních údajů společností Power JAN, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, vyberte kterýkoli z níže uvedených komunikačních způsobů.

Pro uplatnění těchto práv můžete zaslat písemnou žádost, datovanou a podepsanou na adresu Splaiul Unirii 6, blok B3A, schodiště 1, 5. patro, byt 20, e-mailem na adresu: office@powerjan.eu nebo telefonicky na číslo: +40752180088. Máte také právo podat odvolání k soudu.

Vaše údaje nebudou předávány do jiných zemí mimo Evropskou unii.

Další podrobnosti a možné aktualizace této informace o ochraně vašich údajů můžete nalézt na webu Národního dohledového úřadu pro zpracování osobních údajů: http://www.dataprotection.ro/

6. KOMUNIKACE A SOUHLAS S KONTAKTOVÁNÍM

6.1. Uživatel ověřuje, že veškeré kontaktní údaje poskytnuté společnosti, včetně, ale neomezeně na: jeho/její jméno, e-mailovou adresu a mobilní telefonní číslo, jsou pravdivé a správné. Potvrzujete, že jste stávajícím odběratelem nebo vlastníkem jakéhokoli telefonního čísla, které jste nám poskytli. Pokud se některý z vašich kontaktních údajů změní, včetně vašeho telefonního čísla, souhlasíte s tím, že budete tyto údaje změnit prostřednictvím aplikace Power JAN nebo webových stránek v souladu s postupem, který je v nich přijat. V případě problémů nás prosím kontaktujte na adrese office@powerjan.eu.

6.2. Tím, že dobrovolně poskytujete společnosti telefonní čísla, uživatel výslovně souhlasí s přijímáním textových zpráv souvisejících s jeho/její registrací. Souhlas s přijímáním automatizovaných marketingových hovorů/zpráv není podmínkou pronájmu nebo nákupu. Uznáváte, že můžete být zpoplatněni za hovory nebo textové zprávy od svého telekomunikačního operátora a že společnost Power JAN za tyto poplatky odpovědná není.

6.3. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může získat a uživatel výslovně souhlasí s tím, že bude kontaktován na e-mailových adresách poskytnutých Poskytovatelem přímo nebo získaných jinými způsoby. Souhlasíte s přijímáním e-mailů i v případě, že zrušíte svůj účet nebo ukončíte svou spolupráci s námi, pokud neukončíte trvalým způsobem. Můžete se odhlásit tím, že napíšete e-mail na adresu office@powerjan.eu s předmětem “Odhlášení”. Počítejte s tím, že zpracování jakéhokoli požadavku na odhlášení může trvat až třicet (30) dní. Můžete také využít jakékoli jiné prostředky nabízené společností prostřednictvím aplikace Power JAN nebo na svých webových stránkách. Je to vaše jediná povinnost oznámit společnosti Power JAN, že si nepřejete přijímat e-maily, tím, že budete následovat pokyny v této části. Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte z automatizovaných e-mailů/textových zpráv, vyhrazujeme si právo vám zasílat neautomatizované e-maily/textové zprávy.

7. PŘEDPLATNÉ

Společnost může nabízet měsíční předplatné pro používání externích baterií za podmínek, které musí být uživatelem samostatně přijaty.

8. Kontakty

Firma lze kontaktovat e-mailem na adrese: office@powerjan.eu nebo poštou na adrese: Mun. Bukurešť, Sektor 2, Șos. Colentina č. 16, Bl. A5, ap. B44, Sektor 2. Tel: +40752180088 nebo

Splaiul Unirii č. 6, blok B3A, schodiště 1, patro 5, byt 20.

9 ZÁKONODÁRSTVÍ

Toto ujednání bude podléhat, interpretováno a vynucováno v souladu s rumunským právem.

Pro každý spor související s tímto ujednáním: (i) strana, která uspěje, bude mít nárok na rozumné náklady, výdaje a advokátní poplatky (ať už vynaložené při soudním řízení, odvolání nebo jinak) vynaložené na řešení sporu, kromě jakýchkoli jiných škod nebo odměn, ke kterým má strana nárok; (ii) každá strana souhlasí s jurisdikcí soudů území, na kterém je baterie používána, a souhlasí s tím, že takové soudy budou mít jurisdikci nad každou stranou.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud vznikne nějaký spor, tvrzení nebo nárok týkající se Služeb, Obsahu, Zpětné vazby uživatele nebo tohoto Smluvního ujednání, ať již nyní nebo v budoucnu (dále jen “Spor”) nebo s odkazem na jakákoli práva duševního vlastnictví společnosti, skutečně existující nebo tvrzená, pak vy a Společnost souhlasíte s tím, že pošlete písemné oznámení druhé straně poskytující rozumný popis Sporu spolu s navrhovaným řešením. Naše oznámení vám bude zasláno na základě nejnovějších kontaktních informací, které nám poskytnete. Pokud takové informace neexistují nebo nejsou aktuální, neexistuje žádná povinnost podle tohoto článku.

Vaše oznámení (“Oznámení”) nám můžete zaslat na adresu: ENAIZOBOLS S.R.L., Mun. Bucharest, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap.B44, Sector 2. Nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení se Společnost zavazuje zaslat odpověď, také písemně, na výše uvedené oznámení, s nezbytnými vysvětleními ohledně daného předmětu. Společnost a vy vstoupíte do dialogu, abyste se pokusili spor řešit smířlivě. Strany učiní veškeré úsilí prostřednictvím tohoto procesu, aby vyřešily jakýkoli spor, nárok, otázku nebo nesouhlas a aby se angažovaly v jednáních v dobré víře, včetně prostřednictvím mediace.

Pokud není možné spory řešit smířlivě, strany se budou obracet na příslušné soudy v Rumunsku.

11. OSVÍDČENÍ

Žádné odstoupení od porušení jakéhokoli ustanovení této dohody neznamená odstoupení od jakéhokoli jiného porušení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této dohody. Ustanovení této dohody jsou nezávislá a oddělitelná od sebe a žádné ustanovení nebude ovlivněno nebo neplatné nebo zneplatněno tím, že z jakéhokoli důvodu může být jakékoliv jiné ustanovení nebo ustanovení této dohody neplatné nebo zneplatnitelné zcela nebo zčásti.

12. KUMULACE PROSTŘEDKŮ

Všechna práva a nároky udělené v rámci tohoto Smluvního ujednání nebo na ně odkazované jsou kumulativní a neexkluzivní a uplatnění jednoho z nich nezakazuje dostupnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného práva nebo prostředku stanoveného zákonem.

13. ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY

Tato dohoda obsahuje úplnou, konečnou a výhradní integrovanou dohodu mezi stranami týkající se jejího předmětu. Tato dohoda nahrazuje všechny předchozí dohody, písemné nebo ústní, týkající se tohoto předmětu.

Kdykoli a z jakéhokoli důvodu může Společnost jednostranně změnit tuto dohodu podle svého uvážení, a to bez souhlasu uživatele. Pokračováním v používání jakýchkoli služeb Power JAN po oznámení takové změny souhlasí uživatel s dodržováním všech takových změn. Uživatel by měl pečlivě prověřovat tuto dohodu pravidelně, aby byl informován o případných změnách. Pokud dojde ke změně této dohody, Společnost zveřejní oznámení na webu a/nebo v aplikaci. Ceny uvedené na webu překračují všechny ceny uvedené v této dohodě.

14. DOBROVOLNÉ PLNĚNÍ TÉTO DOHODY

Tato dohoda je uzavřena dobrovolně, za úplatu, v dobré víře a bez jakékoli nadměrné nátlaku či vlivu ze strany Společnosti nebo na jejím doporučení. Uživatel uznává, že: (a) tuto dohodu přečetl; (b) rozumí jejím podmínkám a následkům této dohody, včetně verzí, které obsahuje; a (c) je plně obeznámen s právním závazným účinkem této dohody.

PŘIJETÍ DOHODY UŽIVATELEM

Prohlašuji, že jsem tuto dohodu přečetl(a) a výslovně souhlasím s jejími podmínkami. Prohlašuji a certifikují, že jsem obeznámen s provozem baterie/služeb.