fbpx

PowerJan

Zásady používání souborů cookies

Hlavním správcem osobních údajů je společnost:

Charge Solutions s.r.o., IČ: 19727887, se sídlem Brno Příkop 843/4, 60200, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 135827 (dále též „Power JAN“)

kontaktní údaje: office@powerjan.eu

Než Vás zahrneme dalšími potřebnými informacemi, prosím věnujte pozornost tomu, jak lze odmítnout používání souborů cookies ve Vašem prohlížeči:

Používání souborů cookie, které jsou potřeba pro správné fungování naší webové stránky lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů tyto soubory automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů, kde můžete odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, pokud cookie odesílá. Máte také možnost v rámci nastavení prohlížečů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití nebo blokovat či povolovat jen pro jednotlivé internetové stránky. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies, které jsou potřeba pro správné fungování stránky se může významně snížit Váš uživatelský komfort.

Používání ostatních marketingových cookies je možné, pokud k tomu dáte svůj souhlas zaškrtnutím políčka v cookies liště. Mějte na paměti, že s vypnutými marketingovými cookies se může významně snížit Váš nákupní komfort.

Pokud budeme v textu níže mluvit o cookies, které jsou potřeba pro správné fungování stránky, budou označeny takto (*). Pokud budeme v textu níže mluvit o cookies, které jsou marketingové a ke kterým potřebujeme Váš souhlas, tak budou označeny takto (**).

Další informace o používání cookies naleznete zde

Co jsou soubory cookies – jaký je účel jejich shromažďování?:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou drobné textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na žádost webových stránek informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Z obsahu poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášeni. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi*
 • usnadňují nastavení obchodu, když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky i v reklamních plochách jiných stránek**.
 • k zapamatování přihlašovacích údajů, takže je nemusíte zadávat pokaždé;**
 • ke správnému fungování, aby vám například nemizel obsah košíku, anebo jste zůstali přihlášeni**
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;**
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží a optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách tak, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.**

Jaké soubory cookie používáme?

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit podle doby platnosti a podle účelu z hlediska jejich platnosti se využívají dva typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které slouží po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek pozbývají platnosti, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle zpravidla do doby jejich odstranění z vaší strany.

Z hlediska účelu, co jednotlivé cookie plní, se dělí dle funkce:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat, jak funguje reklama a různé cesty výkon různých prodejních kanálů**
 • trackovací(sledovací), tyto v kombinaci s konverzními slouží k analýze výkonu jednotlivých prodejních kanálů, pomáhají v podstatě optimalizovat nabídku**
 • remarketingové, používají se pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení**
 • analytické, tyto pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají a usnadnili jsme tak přístup k žádanému obsahu*
 • esenciálnínebo také zvané klíčové či funkční, ty jsou důležité pro základní funkčnost webu.*

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Jaký je právní titul zpracování cookies?

Soubory cookies, které jsou potřeba pro správné fungování naší webové stránky, jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu souvisejícího se zvyšováním kvality našich webových prezentací, analytickými účely. V zpracovávání cookies sloužících k personalizaci reklam pouze na základě právního titulu založeného na Vašem souhlasu. Cookies sloužící k personalizaci reklam budeme zpracovávat po dobu, než tento souhlas odvoláte, nebo cookies zakážete ve svém prohlížeči. V každém případě budeme cookies zpracovávat pouze, než je zakážete ve svém prohlížeči.

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemcem jsme my. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Jaké máte práva?

 1. právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování– máme povinnost Vás informovat při získání osobních údajů, pokud je máme přímo od Vás, a v případě, že nebyly získány přímo od Vás, tak nejpozději do jednoho měsíce po získání osobních údajů, případně v okamžiku, kdy dojde ke vzájemné komunikaci, pokud jsou osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo nejpozději pro prvním zpřístupnění, pokud je budeme zpřístupňovat třetí straně.
 2. právo na přístup k osobním údajů– na základě Vaší žádosti máme povinnost Vám potvrdit, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a informovat Vás dle GDPR např. o účelu, době zpracování, práva na výmaz aj. Poskytneme Vám zároveň kopii zpracovávaných osobních údajů za podmínky, že nedojde k nepříznivému zásahu do práv a svobod dalších osob.

III. právo na opravu – pokud máme nepřesné osobní údaje, jsme povinni je na Vaši žádost opravit nebo je doplnit.

 1. právo na výmaz– na základě Vaší žádosti máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, zejména pokud:
 • jste odvolali souhlas a nemáme další právní titul ke zpracování,
 • osobní údaje již nepotřebujeme k vymezenému účely, pro který byly zpracovávány,
 • zpracovávali jsme osobní údaje protiprávně,
 • splníme tím právní povinnost dle právních předpisů,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů a nejsou zde žádné převažující oprávněné důvody,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

I v případě, že požádáte o výmaz, nejsme povinni osobní údaje vymazat zejména z důvodu:

 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • splnění právní povinnosti dle právních předpisů,
 • výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace.
 1. právo na omezení zpracování– jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:
 • popřete přesnost osobních údajů,
 • společnosti skupiny Power JAN zpracovávají osobní údaje protiprávně, ale zároveň nechcete, aby je společnosti skupiny vymazali,
 • osobní údaje již Power JAN nepotřebuje pro žádný z vymezených účelů, ale požadujete po Power JAN jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesli jste námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu a čekáme na ověření, zda zájmy Power JAN převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době, kdy je omezeno zpracování osobních údajů, může Power JAN tyto údaje zpracovávat pouze jejich uložením s výjimkou situace, kdy nám dáte souhlas, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Power JAN Vás předem vyrozumí, pokud nastane situace, že omezení zpracování bude zrušeno.

 1. právo na přenositelnost údajů– pokud osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy a zpracování probíhá zcela automatizovaně, můžete Power JAN požádat o:
 • poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • předání takových údajů přímo jinému správci, pokud je to technicky možné.

VII. právo vznést námitku – pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, případně profilujeme (co je profilování – čl. 9), můžete vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování. My poté jednak omezíme zpracování, dokud se vše neobjasní a pokud následně neprokážeme závažné oprávněné důvody ke zpracování, údaje dále nebudeme zpracovávat. Pokud údaje využíváme k přímému marketingu, tak bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje po vznesení Vaší námitky zpracovávat.

VIII. právo na ochranu ze strany státních orgánů – máte právo se obrátit na dozorový orgán ochrany osobních údajů, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz/, a to podáním stížnosti. Vedle toho máte právo na poskytnutí soudní ochrany. Stížnost k dozorovému úřadu i žalobu na soud můžete podat, pokud máte za to, že Vaše práva chráněná GDPR byla v důsledku zpracování ze strany Power JAN porušena.

UPLATNĚNÍ PRÁV VŮČI Power JAN

Svoje práva můžete vůči Power JAN uplatnit zejména elektronicky, a to zasláním emailu na adresu office@powerjan.eu, nebo poštou zaslanou na adresu sídla společnosti. Pokud nás kontaktujete elektronicky, Power JAN odpoví rovněž elektronicky. Můžete nás ale požádat o jiný způsob komunikace.

Vaše žádosti zpracujeme a budeme na ně reagovat co nejrychleji dle kapacity a našich možností, kdy dle GDPR musíme reagovat nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O každém prodloužení Vás ale do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s uvedeným důvodů pro zdržení informujeme.

Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší osobě, budeme po Vás chtít, abyste nám poskytly další informace nezbytné k potvrzení vaší totožnosti. Důvodem je ochrana Vašich údajů, tedy aby nedošlo k předání osobních údajů osobě, která není osobou, za který se vydává.

Žádosti vyřizujeme bezplatně, ale má to určité výjimky:

 • Vaše žádost je nedůvodná,
 • Vaše žádost je nepřiměřená,